Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiëleinformatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken vanhet daartoe voorziene hokje [bij formulieren op onze website www.vcvoervallei.be],verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u ereveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Volleybalclub Voervallei Leefdaal-Bertem vzw leeft de ‘Wet van 8december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte vande verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronischecommunicatie’.

Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring Privacy Policy is van toepassing op de Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze Policy wordt beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 –Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn: de naam en voornaam, e-mail, en wachtwoord. Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

2.2. Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw website.

2.4. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantalpersoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik vancookies, zie onze Cookie Policy.

Artikel 3 – Doeleinden vande verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Volleybalclub Voervallei Leefdaal-Bertem vzw website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw en haar relaties. Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken in de Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw website, om te bepalen welke Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Volleybalclub Voervallei Leefdaal-Bertem vzw maakt gebruik van Google’s reCAPTCHA v3 implementatie voor het onderscheid te maken tussen gebruikers en robots. De data die verzameld wordt zijn de interacties dat een entiteit met de website doet. Deze implementatie is voor het tegengaan van spam.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing,tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven(“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zondermotivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@vcvoervallei.be.

3.3. Doorgifte aan derden:

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij uhiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven(“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zondermotivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@vcvoervallei.be.

Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden.

Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Artikel 4 – Duur van deverwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uwpersoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter nietverzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijkis voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft usteeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voordoeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@vcvoervallei.be, per post naar Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 6 – Veiligheid envertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

6.2. Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

6.3. In geen geval kan Volley Club Voervallei Leefdaal-Bertem vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na televen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code tevoorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordtgemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uwidentificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang doorderden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wijtoegang tot uw persoonsgegevens via info@vcvoervallei.be of onze contactpaginaop www.vcvoervallei.be.

Net zoals echte cookies lekker zijn, gebruiken we cookies om deze site smakelijker te maken! Je kan alles over onze lekkere cookies lezen in onze cookie policy en onze privacy policy bevat alles over uw privacy.
Door verder te gaan op deze site, gaat akkoord met het gebruik van onze cookies. OK