Reglement

1. Aansluiten bij de club

 • Onze club staat open voor iedereen die van volleybal houdt. Naast spelende leden kunnen ook medewerkers, scheidsrechters, bestuursleden, sympathisanten of supporters aansluiten bij de club.
 • Jeugdspelers kunnen aansluiten van zodra ze 6 jaar zijn. De jongste groep zal eerst initiatie volgen, pas daarna zullen ze opgenomen worden in een competitieploeg.
 • Bij een eerste aansluiting moet een recente pasfoto (jpg-formaat) bijgevoegd worden.
 • De aansluiting moet jaarlijks hernieuwd worden.
 • Het bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag van de lidgelden, de uiterste datum van inschrijving, de uiterste datum voor vereffening van de betaling en eventuele verhoging van het lidgeld bij laattijdige betaling.
 • Bestuursleden en niet-spelende vaste medewerkers schrijven jaarlijks in, maar betalen geen lidgeld.

2. Lidgelden

 • Lidgelden voor de spelende leden (€ 25 korting vanaf het tweede inwonend spelend lid per gezin):
  • Jeugd U7/U9 geen competitie: € 110 (Geen korting mogelijk en geen waardebons)
  • Jonger dan 17 jaar op 1 mei van het jaar waarin het lidgeld wordt opgevraagd: € 220
  • 17 jaar en ouder op 1 mei van het jaar waarin het lidgeld wordt opgevraagd: € 285
  • Liefhebbers/recreatie: € 170
 • Het lidgeld wordt begin juli opgevraagd. De lidgelden die op 1 augustus (uitzondering seizoen 24-25: 15 augustus) niet betaald zijn, worden automatisch met € 30 per lid verhoogd. Niet-betaling van het lidgeld kan uitsluiting voor trainingen of wedstrijden tot gevolg hebben.
 • Terugbetaling van (een deel van) het lidgeld is enkel in uitzonderlijke gevallen mogelijk, na gemotiveerd verzoek bij het bestuur.  
 • Ieder betalend lid (behalve de jeugd U7/U9 die geen competitie speelt) heeft recht op 2 waardebons van € 15 die op de eetfestijnen van de club als betaalmiddel kunnen gebruikt worden (één bon per persoon en binnen het gezin).

3. Verzekering tegen ongevallen

 • Elk ingeschreven lid dat het lidgeld betaald heeft, is automatisch verzekerd.
 • Deze verzekering dekt letsels opgelopen:
  • tijdens trainingen, oefen- en officiële wedstrijden;
  • tijdens verplaatsingen in groep en in verband met trainingen, oefen- en officiële wedstrijden.
 • Ieder lid kan op eigen kosten een aanvullende verzekering aangaan.
 • Niet-aangesloten leden mogen in principe niet deelnemen aan trainingen en zijn niet verzekerd tegen ongevallen. Geen enkele verantwoordelijkheid tegenover de club of zijn aangesloten leden kan ingeroepen worden.
 • Bestuur, trainers en coaches zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen vóór, tijdens en na trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.
 • Bij ongeval moet je binnen de 3 dagen een aangifteformulier invullen en aan ons secretariaat overhandigen. Formulieren bevinden zich in de cafetaria en in de ploegfarde, maar kan je ook downloaden van de website van de Vlaamse Volleybalbond, van onze website (zie Sportongeval) of opvragen bij ons secretariaat.

4. Nieuwsbrief

Wie het lidgeld betaald heeft, ontvangt automatisch de nieuwsbrief.

5. Vrijheidsaanvraag

Een vrijheidsaanvraag gebeurt op initiatief van het lid en volgens de geldende reglementering. Alle bijkomende kosten die voortvloeien uit een vrijheidsaanvraag worden door de aanvrager gedragen.
Ook extra kosten die gepaard gaan met het opnieuw aansluiten bij de club na een eerdere schrapping of vrijheidsaanvraag binnen hetzelfde seizoen, worden door de aanvrager gedragen.

6. Scheidsrechters

Onze club moet over een aantal scheidsrechters beschikken. Ben je ouder dan 16 jaar en ben je bereid een scheidsrechterscursus te volgen, neem dan contact op met een bestuurslid. Scheidsrechters ontvangen jaarlijks een forfaitaire kostenvergoeding t.b.v. € 200.

7. Trainers

Ook kandidaat-trainers zijn altijd welkom. Als je een opleiding wil volgen, geef dan je naam op aan een van de bestuursleden en/of sportieve cel. De club kan tussenkomen in de kosten van een opleiding.

8. Uitrusting

De club zorgt voor de wedstrijduitrusting van de spelende leden. De volledige uitrusting blijft eigendom van de club en mag alleen gedragen worden tijdens de clubwedstrijden.

9. Aanduiding voor officiële functies

Een spelend lid kan altijd aangeduid worden voor het invullen van de functie van markeerder, terreinafgevaardigde, of als scheidsrechter bij jeugd- of reservewedstrijden. Je wordt daar tijdig van verwittigd aan de hand van de “werkverdeling” (via mail, op de VCV website en/of op papier).

Ben je aangeduid voor een van deze functies, dan ben je minstens een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Ben je verhinderd, dan zoek je zelf een vervanger. Als je dat niet doet, en de club daardoor een boete oploopt, dan kan het bestuur beslissen die boete door jou te laten terugbetalen.

10. Afspraken rond trainingen en wedstrijden

 • Spe(e)l(st)ers nemen deel aan alle trainingen en wedstrijden van hun ploeg. Kan je er niet zijn, verwittig dan altijd en zo vroeg mogelijk je trainer of coach.
 • Afwezigheid zonder geldige reden kan aanleiding geven tot het niet-opstellen bij de eerstvolgende wedstrijd. Als je systematisch niet deelneemt aan trainingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten kan het bestuur overgaan tot uitsluiting. Alvorens deze sanctie toe te passen zal het betrokken lid gehoord worden door het bestuur.
 • De spelende leden dienen minstens een half uur voor de aanvang van de thuiswedstrijden aanwezig en speelklaar te zijn.
 • Je hebt bij elke wedstrijd je identiteitskaart bij of je downloadt je spelerskaart op je mobiele telefoon (instructievideo).
 • De verplaatsingen bij uitwedstrijden gebeuren met de ploeg. Wil je die verplaatsing toch apart maken, dan zorg je zelf voor duidelijke afspraken met de trainer of coach.
 • Zonder goedkeuring van het bestuur mag geen enkel spelend lid aan wedstrijden of trainingen buiten de club deelnemen, uitgezonderd in schoolverband. De clubwedstrijden hebben voorrang op iedere andere training of wedstrijd.
 • Bij wijziging van één van de gegevens op je identiteitskaart verwittig je onmiddellijk het secretariaat. Iedere boete die de club wordt opgelegd door eventuele nalatigheid kan persoonlijk ten laste gelegd worden.

11. Gedragscode

 • Je blijft sportief op het terrein. Loop je door je onsportief gedrag gele of rode kaarten op, dan kan het bestuur de zo opgelopen boetes terugvorderen.
 • Je geeft geen afbrekende kritiek op medespelers, trainer, coach, tegenstanders, scheidsrechter(s) of bestuur.
 • Je volgt de richtlijnen en opdrachten van de kapitein van je ploeg, trainer, coach of bestuur op (zoals bijvoorbeeld bij het opruimen van de zaal).

Jeugdspelers krijgen bij het begin van elk seizoen een volledig overzicht van hun gedragsregels.

12. Hulp bij clubactiviteiten

Elk toegetreden lid kan gevraagd worden te helpen bij de organisatie van één of meerdere clubactiviteiten.

13. Tot slot

 • Het bestuur staat open voor ieders mening. Elk lid kan op eigen vraag of op vraag van het bestuur door deze laatste gehoord worden.
 • De clubnaam mag zonder toestemming van het bestuur niet gebruikt worden, ook niet bij het organiseren van activiteiten, tenzij de opbrengst ervan ten goede komt aan de clubgemeenschap. Toestemming van het bestuur is hoe dan ook vereist.
 • Alle betwistingen aangaande punten die niet in dit reglement zijn voorzien, worden door het bestuur soeverein beslecht.

Net zoals echte cookies lekker zijn, gebruiken we cookies om deze site smakelijker te maken! Je kan alles over onze lekkere cookies lezen in onze cookie policy en onze privacy policy bevat alles over uw privacy.
Door verder te gaan op deze site, gaat akkoord met het gebruik van onze cookies. OK